Održana radionica "Upravljanje otpadom u gradu Goražde"

30 maj 2023

Kategorije

DIJELI

Upravljanje otpadom 3

Dana 30. maja 2023. godine u Hotelu Behar s početkom u 10:30h, održana je radionica na temu "Upravljanje otpadom u gradu Goražde", koja je okupila stručnjake, predstavnike komunalnih preduzeća, gradske službenike, gradske vijećnike i operatere sistema za upravljanje otpadom. Radionicu je otvorila moderatorica Maja Čolović Daul, ekspertica za upravljanje otpadom, koja je prezentirala ključne dokumente iz EU, BiH i BPK te njihovu refleksiju na lokalno stanje.

U uvodnom djelu je gospođa Adisa Mirvić iz preduzeća JKP „6. mart“, održala kratko predstavljanje i prezentaciju dosadašnjeg rada preduzeća, ali i trenutnih izazova s kojima se ovo preduzeće suočava. Zaključila je da je rad komunalnog preduzeća ključno pitanje za kvalitetniji standard života građana grada.

Upravljanje otpadom 5

U drugom dijelu radionice je Maida Čukojević, šef službe za upravljanje otpadom i zaštitu okoliša iz KJKP "RAD" Sarajevo, podijelila svoje bogato iskustvo i primjere dobre prakse koji su primijenjeni u komunalnom preduzeću „RAD“. Prezentirala je dugogodišnji strateški plan KJKP „RAD“ i njihove ciljeve, te koje mjere su poduzeli kako bi kreirali svoju novu misiju i viziju i efikasno radili na njihovom izvršenju i dostizanju. Također, naglasila je važnost usvajanja tih iskustava i prilagodbe lokalnom kontekstu.

Gđa. Čukojević je također izložila ključna tri elementa uspjeha u upravljanju otpadom, a to su suradnja građana, lokalnih vlasti i komunalnog preduzeća. Prezentirala je niz projekata koje je preduzeće KJKP „RAD“ provodilo i koje još uvijek provodi, te njihov uticaj na okruženje. Ovdje je naglasila kako komunalno preduzeće može uspješno raditi, ali da je nužno dobro komunicirati sva unapređenja usluga i ulogu građana, te imati podršku medija i javnosti.

Nakon prezentacija o načinu na koji možemo unaprijediti upravljanje otpadom, Jasmin Osmanović iz Eko Život d.o.o. Tuzla i Elma Babić-Džihanić iz Zeos eko-sistem d.o.o. iznijeli su svoje stavove i ponudili podršku i saradnju u oblasti upravljanja otpadom. Naglasili su važnost saradnje operatera i komunalnih preduzeća te izrazili spremnost da pruže pomoć, informacije i stručno znanje.

Aktivno učešće u diskusiji su uzeli predstavnici kompanije Bosna-plastik d.o.o., Bikineev Ibragim, predstavnik Službe za investicije, lokalni ekonomski razvoj i upravljanje imovinom, Berin Kulelija, predsjedavajući Vijeća Grada Goražda, Bajro Obuća, predstavnica Službe za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove, Adisa Borovac, kao i Edin Kadrić iz Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK.

Kroz grupnu diskusiju su identificirani naredni koraci za JKP „6. mart“, a to su:

• Sklopiti ugovore s operaterima,

• Raditi na uspostavi reciklažnih dvorišta,

• Raditi na uvođenju privrednih subjekata kao dio sistema,

• Definisati troškove po toni otpada,

• Definisati tipove i broj vozila, te potrebe, Centar za politike i upravljanje

• Komunicirati sa stanovništvom,

• Definisati i pripremiti prijedloge projekata za implementaciju uz podršku domaćih vlasti i međunarodnih partnera,

• Analiza stanja preduzeća i ljudskih resursa i plana za reorganizaciju kadra,

• Analiza sadržaja otpada i priprema izvještaja sa početnim podacima.

Radionica je održana u sklopu projekta Poticanje cirkularne ekonomije u Gradu Goražde, koji zajednički implementiraju Grad Goražde i Centar za politike i upravljanje u periodu januar – juli 2023. godine, a koji je podržan grantom Fonda za otvoreno društvo BiH. Cilj projekta je unapređenje potencijala Grada Goražde i lokalnih zainteresovanih strana za realizaciju aktivnosti cirkularne ekonomije kao instrumenta za ostvarivanje održivog ekonomskog rasta, podizanja životnog standarda stanovništva i unapređenja kvaliteta prirodnog okruženja.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more