Uprava i javna administracija

Aktivnosti odjela za upravu i javnu administraciju se odnose na poboljšanje funkcioniranja institucija javne administracije na državnom, regionalnom i lokalnom nivou. Odjel za upravu i javnu administraciju promovira osnovne principe dobre uprave, te integriranje ovih principa u rad javne administracije. Vjerujemo da je integriranje principa dobre uprave u rad javnih institucija od suštinske važnosti za efikasno pružanje javnih usluga i osiguranje da građani dobiju pravu vrijednost javne usluge za investirani novac. 

CPU posjeduje značajne kapacitete za analizu, nadzor, evaluaciju i izradu socijalnih i ekonomskih razvojnih politika. Zalažemo za integrirani sustav strategijskog menadžmenta javne administracije sa dostatnim kapacitetima za izradu i implementaciju adekvatnih i socijalnih politika koje su bazirane na principima održivosti i socijalne uključenosti. 

Aktivnosti CPU-a vezane za politike javnog sektora su snažno povezane sa CPU naporima u području unaprjeđenja menadžmenta javnog sektora i razvoja ljudskih resursa. Naša orijentacija na menadžment ljudskih resursa, ključnog faktora za efikasnu javnu administraciju, je rezultirala razvojem obimnog programa obuke, sa ciljem unapređenja znanja i sposobnosti državnih službenika i zaposlenika u oblastima dobre uprave, upravljanja projektima, ekonomskog razvoja (lokalni i regionalni razvoj), strategijskog menadžmenta, te upravljanja ciklusom politika, ljudskim resursima, javnim nabavkama, poslovnom etikom, budžetiranjem i financijama. 


Vezane vijesti

VEZANE PUBLIKACIJE

Globalna ekonomska kriza snažno se odražava na Bosnu i Hercegovinu. Predkrizni rast BiH, kao i većin…

Detalji

Pristup Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji predstavlja jedan od glavnih strateških interesa zemlje,…

Detalji
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more
4 novembar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja'

read more