Ekonomske politike i razvoj privatnog sektora

Aktivnosti odjela za ekonomske politike i razvoj privatnog sektora fokusirane su na ocjenu  efikasnosti ekonomskih politika implementiranih u BiH, te na  razvijanje i predlaganje efikasnih i efektivnih ekonomskih politika.

Bosna i Hercegovina je ostvarila visoke stope ekonomskog rasta u periodu nakon rata, ali su i dalje prisutni osnovni problemi i izazovi. Ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine karakterišu spore strukturne promjene i trasnformacije, hronično visoka nezaposlenost, niske strane investicije i neadekvatno jačanje privatnog sektora i malih i srednjih preduzeća.  Aktuelna ekonomska recesija i ekonomksi problemi u Bosni i Hercegovini jasno ukazuju da su se ekonomske intrevencije vlada na različitim nivoima zasnivale na ad hoc mjerama usmjerenim na ostvarivanje kratkoročnih parcijalnih ciljeva, a ne na jačanje ekonomskog i socijalnog razvoja i na ostvarivanje dugoročnih razvojnih ciljeva.

Unapređenje ekonomskog razvoja zahtijeva razvijanje, usvajanje i provođenje ekonomskih politika koje ce se zasnivati na (i) pozdanim informacijama, istraživanjima i analizama; (ii) jasnim predviđanjima i ocjenama mogućih efekata i uticaja;  (iii) koje će biti konzistentne; i (iv) koje će stvarno doprinositi ostvarivanju razvojnih ciljeva zemlje.

Kroz rad na ekonomskim politikama i razvoju privatnog sektora, CPU će snažno doprinijeti unapređenju političkog dijaloga zanovanog na ekspertizi, poboljšanju procesa donošenja odluka u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, razvijanju ekspertskih i analitičkih kapaciteta relevantnih organizacija i institucija, te stimulisanju aktivnog učešća privatnog sektora u procesu kreiranja ekonomskih politika.


Vezane vijesti

VEZANE PUBLIKACIJE

Globalna ekonomska kriza snažno se odražava na Bosnu i Hercegovinu. Predkrizni rast BiH, kao i većin…

Detalji

Pristup Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji predstavlja jedan od glavnih strateških interesa zemlje,…

Detalji
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more
4 novembar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja'

read more