Studija "PUT KA OPORAVKU: Odgovori na ekonomsku krizu i srednjoročne perspektive razvoja u Evropskoj uniji i Bosni i Hercegovini"

ponedjeljak, 21. decembar 2009.

Osnovni cilj dokumenta je da informiše javnost i donosioce odluka iz domena razvojnih ekonomskih i socijalnih politika u BiH, te tako doprinese debati i donošenju kompetentnih odluka u ovoj oblasti. Prvi dio dokumenta sadrži glavne nalaze istraživanja, te set sveobuhvatnih preporuka. Dugi dio ovog dokumenta predstavlja pregled antirecesijskih programa i mjera koje su poduzele članice EU, strukture samih programa, modaliteta implementacije i ocjenu dosadašnje uspješnosti primjene programa. Također, analiziramo podudarnost mjera sa Evropskim planom ekonomskog oporavka (EERP) i njihovu usklađenost sa dugoročnim ciljevima Lisabonske strategije. Drugi aspekt analize se osvrće na konkretne pakete mjera odabranih evropskih zemalja u ključnim sektorima. Na osnovu ove analize dolazimo do niza zaključaka, koji su u velikoj mjeri primjenjivi u bosansko-hercegovačkom kontekstu. Treći dio dokumenta daje pregled efekata globalne krize na osnovne ekonomske indikatore u Bosni i Hercegovini, te analizira setove usvojenih mjera za oporavak. U ovom dijelu dokumenta analiziramo srednjoročne razvojne okvire u BiH, te potencijale javnih investicija u srednjem roku.

Čitavu studiju možete preuzeti ovdje

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more